Vodomery

Vykonávame dodávky, montáže a zapájanie vodomerov

Vykonávame komplexné inštalatérske práce v obore vodoinštalácie a domové kanalizácie . Súčasťou každej vodoinštalácie je tiež pripojenie objektu k vodným zdrojom a verejným vodovodom.  Poslednou prácou každej vykonávanej vodoinštalácie je dodanie a zapojenie vho

dného vodomera na vstupný bod objektového vodovodu. 

Čo zahŕňa služba dodania vodomeru 

  1. Výber vhodného typu vodomera s ohľadom na druh objektu, predpokladaný maximálny a priemerný odber vody, spôsob a frekvenciu odpočítavania nameraných údajov.
  2. Dodanie vybraného vodomera od certifikovaného dodávateľa meradiel
  3. Montáž vodomera do meracieho bodu vodovodnej inštalácie
  4. Preverenie funkcie namontovaného vodomera
  5. Zdokumentovanie počiatočného stavu vodomera

Montáže vodomerov

Inštalácie vodomerov užívateľom, ktorý nie je vyškoleným odborníkom na vodoinštalatérske práce, zásadne neodporúčame. Neodbornou montážou vzniká nielen riziko negatívneho ovplyvnenia prietoku a tlaku vody v objekte, ale užívateľovi hrozí tiež možný postih zo strany kontrolných orgánov či dodávateľov pitnej vody. Montáž vodomeru má vždy vykonávať skúsený vodoinštalatér. 

Doporučujeme zveriť montáž vodomeru odborníkom, ktorí majú s touto prácou dlhoročné skúsenosti. 

 

Výmeny vodomerov

 Vodomery je potrebné z času na čas vymeniť.

Povinnosť výmeny vodomerov v pravidelných intervaloch vyplýva zo zákona. Vodomery pre teplú vodu sa musia meniť najneskôr po 4 rokoch, vodomery pre studenú vodu po 6 rokoch, bez ohľadu na to, v akom stave sú v skutočnosti. 

Výmeny vodomerov nikdy nemôže vykonávať neodborník. Neoprávnený zásah do meradiel vody je vždy považovaný za porušenie zákona a pozerá sa naň ako na pokus o neoprávnenú manipuláciu s meradlami. Preto vždy zverte výmenu vodomerov špecializovaným vodoinštalatérom.